Проект: BG16RFOP002-1.005-0176-C01

„Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване“

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по проект BG16RFOP002-1.005-0176-C02 „Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване“

Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за извършване на услуги за тестване на кода на системата във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0176-C01 “Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване” 

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 25.04.2019 г. 
Крайна дата за подаване на оферти: 02.05.2019 г.

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по проект BG16RFOP002-1.005-0176-C01 „Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване“

Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за извършване на услуги за консултации при разработка на софтуерна архитектура във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0176-C01 “Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване”

Прогнозна стойност: 51 000,00 лв. без ДДС

Приложение:

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 21.12.2018 г. 

Крайна дата за подаване на оферти: 28.12.2018 г.

Процедура за избор на изпълнител чрез избор с “Публична покана” по проект BG16RFOP002-1.005-0176-C01 „Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване“

Предмет на процедурата: Избор на изпълнител за извършване на услуги за наем на оборудване във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0176-C01 “Иновативен портал, свързващ пациенти, лекари и производители на медицинско оборудване” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Услуги за наем на 10 броя компютри за 12 месеца”; Обособена позиция № 2: “Услуги за наем на 4 броя сървъри за 12 месеца”

Прогнозна стойност: 86 400,00 лв. без ДДС

Приложение:

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 05.09.2018 г. 

Крайна дата за подаване на оферти: 12.09.2018 г.

 

Проект: BG16RFOP002-2.002-0104-C01

“Развитие на управленския капацитет и растеж на Коуд Рънърс”

Предмет на предвидената процедура: Внедряване на Система за управление на бизнес процесите в офис Плевен и офис София по техническа спецификация

Прогнозна стойност: 538 000.00 лв. без ДДС

Приложение:

Дата на обявление на процедура за външно възлагане: 21.09.2017


Крайна дата за подаване на оферти: 28.09.2017